+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Miksi hankkia Defibrillaattori?

Sydänko­htauk­ses­ta johtu­va sydä­men pysähdys on yksi Suomen yleisim­mistä työikäis­ten ihmis­ten kuolin­sy­istä. Suomes­sa heistä selviy­tyy täl­lä het­kel­lä vain n. 5%. Mah­dol­lisim­man aikainen defib­ril­laa­tio ja laadukas painan­ta- ja puhal­lu­selvy­tys on ain­oa keino sydän­pysähdys­poti­laan hen­gen pelas­tamisek­si.

Kun ihmisen sydän pysähtyy, aiv­ot ovat ensim­mäi­nen kudos, joka rupeaa vau­ri­oi­tu­maan hapen­pu­ut­teen joh­dos­ta. Verenkier­ron lakates­sa ihmisen selviämis­mah­dol­lisu­udet laske­vat n. 10% joka min­u­ut­ti. Pitkien ajo­matko­jen tai päällekkäis­ten tehtävien joh­dos­ta ensim­mäisel­lä ambu­lanssil­la tai muil­la pelas­tus­toimen yksiköil­lä voi kestää poti­laan luo kaupungeis­sakin yli 10 min­u­ut­tia. Tutkimusten mukaan selviämis­mah­dol­lisu­udet sydän­pysähdyk­ses­tä ovat jopa 50–70 %, jos ensim­mäi­nen defib­ril­laa­tio saadaan
tehtyä ensim­mäisen muu­ta­man min­uutin aikana.

Lait­teet ovat help­pokäyt­töisiä ja neu­vo­vat käyt­täjään­sä suomenkielisel­lä puheel­la jatku­vasti, joten niil­lä kuka tahansa pystyy pelas­ta­maan ihmishen­gen. Defib­ril­laat­to­ril­la ei voi saa­da ihmiselle vahinkoa aikaan, kos­ka defib­ril­laat­tori ei suos­tu anta­maan sähköiskua muu­toin sen ollessa tarpeel­lista.

Defib­ril­laat­torin han­kkimi­nen kielii myös hyvästä tur­val­lisu­uskult­tuurista ja luo halti­jalleen hyvää imagoa.

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?