+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Ensiapukoulutus

Ensi­a­pukurssit anta­vat hyvät perus­taidot kans­saih­mis­ten aut­tamiseen onnet­to­muuk­sis­sa ja eri­lai­sis­sa sairask­ouh­tauk­sis­sa. Koulu­tus paran­taa tutk­i­tusti ihmis­ten aut­tamisalt­tiut­ta ja paran­taa itse­var­muut­ta tosi­ti­lanteis­sa. Kurssimme ovat viral­lisia EFR- koulu­tuk­sia (Emer­gency first response). Jär­jestämme EFR- koulu­tusten lisäk­si asi­akkaan tarpeisi­in täysin räätälöi­tyjä eri­tyisk­oulu­tuk­sia.

Koulu­tus­tar­jon­ta:

Ensiavun peruskurssi (16 h)

-Toim­inta onnet­to­muuk­sis­sa ja sairausko­htauk­sis­sa
‑Tajut­toman ihmisen  ensi­a­pu
‑Peru­selvy­tys
‑Vieras­e­sine hen­gi­tys­teis­sä
‑Verenkier­ron häir­iöt
‑Haavo­jen ensi­a­pu ja henkeä uhkaa­van veren­vuodon tyre­hdyt­tämi­nen
‑Yleisimpi­en sairausko­htauk­sien tun­nist­a­mi­nen: aivov­erenkier­ron häir­iöt, pyör­tymi­nen, sydän­peräiset oireet, epilep­sia, dia­betes, kouris­tuk­set, hen­gi­tys­vaikeudet
‑Palo­vam­mat ja sähkön aiheut­ta­mat vam­mat
‑Mur­tu­mat yms.
‑Myrky­tyk­set
‑Defib­ril­laat­torin käyt­tö

Ensiavun jatkokurssi (16 h)

-Hätäen­si­avun ker­taus
‑Ensi­avun tak­ti­ik­ka
‑Sisäiset veren­vuodot
‑Loukkaan­tuneen tutkimi­nen
‑Rin­take­hän, vat­san ja lan­tion alueen vam­mat
‑Rankavam­mat
‑Pään ja kasvo­jen vam­mat
‑Asen­to­hoito
‑Yliläm­pö ja hypoter­mia
‑Lapsen ja vata­syn­tyneen elvy­tys
‑Defib­ril­laat­torin käyt­tö

Hätäensiapu (4 h)

-Toim­inta onnet­to­muuk­sis­sa ja sairausko­htauk­sis­sa
-Poti­laan tutkimi­nen
-Peru­selvy­tys ja defib­ril­laat­torin käyt­tö
-Vieras­esineen pois­t­a­mi­nen hen­gi­tys­teistä
-Veren­vuodot ja sok­ki

Hätäensiapu (8 h)

-Toim­inta onnet­to­muuk­sis­sa ja sairasko­htauk­sis­sa
-Poti­laan tutkimi­nen
-Peru­selvy­tys ja defib­ril­laat­torin käyt­tö
-Vieras­esineen pois­t­a­mi­nen hen­gi­tys­teistä
-Veren­vuodot ja sok­ki
-Yleisimpi­en sairausko­htauk­sien tun­nist­a­mi­nen: aivov­erenkier­ron häir­iöt, pyör­tymi­nen, sydän­peräiset oireet, epilep­sia, dia­betes, kouris­tuk­set, hen­gi­tys­vaikeudet
-Palo­vam­mat

Kyse­lyt ja tar­jous­pyyn­nöt:
info@omadefibrillaattori.fi
040 525 6035