+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Elvytys

Painan­ta- ja puhal­lu­selvy­tyk­sel­lä pyritään säi­lyt­tämään edes jonkun­lainen verenkier­to ja hapen kulkeu­tu­mi­nen aivoihin aivosolu­jen tuhou­tu­misen hidas­tamisek­si. Pelkkä peru­selvy­tys ei kuitenkaan saa aikaan riit­tävää verenkier­toa, joten sydän on saata­va takaisin käyn­ti­in mah­dol­lisim­man nopeasti.

Äkilli­nen sydän­pysähdys johtuu läh­es aina sydä­men ryt­mi­häir­iöstä nimeltään kam­miovärinä (ven­tric­u­lar fib­ril­la­tion). Kam­miovärinä on sydä­men sähköisen toimin­nan häir­iö, joka aiheut­taa kaoot­tisen ver­takier­rät­tämät­tömän tilan sydämeen. Defib­ril­laat­torin tarkoituk­se­na on sähköl­lä pois­taa tämä sähkö­toimin­nan kaaos, jot­ta sydän pystyy itses­tään käyn­nistymään uudelleen.

Aina elot­toman poti­laan ryt­minä ei ole kam­miovärinä, vaan se voi olla esimerkik­si asys­to­lia. Asys­to­lias­sa sydämessä ei ole sil­lä het­kel­lä mitään sähköistä toim­intaa. Täl­löin sydän ei voi käyn­nistyä sähköl­lä ja defib­ril­laat­tori ei anna iskua. Peru­selvy­tys­tä on kuitenkin jatket­ta­va, sil­lä sähköi­nen toim­inta saat­taa pala­ta sydämeen myöhem­min, jol­loin sil­lä on taas mah­dol­lisu­us käyn­nistyä.

Asys­to­lia

Defib­ril­laat­tori ei anna iskua, kos­ka sydän ei käyn­nisty tässä tilanteessa sähköl­lä

Kam­miovärinä

Sydämessä kaoot­tista sähköistä toim­intaa. Sydän voi käyn­nistyä defib­ril­laa­ti­ol­la.

Nor­maali sinus-ryt­mi

Defib­ril­laat­tori ei anna iskua

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?