+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Defibrillaattorit Suomessa

Maal­likkode­fib­ril­laat­tor­ei­den määrä Suomes­sa on kas­vanut 2000-luvul­la tasais­es­ti ja vuo­den 2018 alus­sa niitä oli arvi­ol­ta 3000–5000 kpl ympäri maa­ta. Tarkkaa tietoa lait­tei­den määrästä ei ole, kos­ka Suomes­sa lait­teen rek­isteröimi­nen tietokan­toi­hin ei ole pakol­lista. Kehi­tys on ollut hyvää ja tasaista, mut­ta olemme edelleen mui­ta län­si­mai­ta pahasti jäl­jessä. Esimerkik­si Ruot­sis­sa oli vuo­den 2018 alus­sa 17500 rek­isteröi­tyä maal­likkode­fib­ril­laat­to­ria ja Tan­skas­sa suun­nilleen saman ver­ran.

Sanat defib­ril­laat­tori tai sydäniskuri eivät ole vielä tulleet osak­si kansankieltä ja laite on ylipään­sä mon­elle vieras. Yleinen käsi­tys on se, että defib­ril­laat­to­ria saa tai voi käyt­tää vain lääkäri tai muu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lainen. Mon­esti alal­la kuulee san­ot­ta­van, että Suomes­sa on huono asenne defib­ril­laat­tor­e­i­ta ja tur­val­lisu­uskult­tuuria kohtaan. Me uskomme kuitenkin,  että kyse on enem­mänkin asian tun­tem­at­to­muud­es­ta.

Monis­sa työ­paikois­sa, jois­sa on jo defib­ril­laat­tori henkilökun­ta ei edes tiedä sen ole­mas­sa olosta. Tähän pystytään vaikut­ta­maan koulut­ta­mal­la ihmisiä sen käyt­töön. Läh­es aina koulu­tus lisää kiin­nos­tus­ta deib­ril­laat­tor­e­i­ta ja ensi­a­pu­valmi­ut­ta kohtaan. Kaik­ki, jot­ka pere­htyvät defib­ril­laat­torin hyö­ty­i­hin ja tarpeel­lisu­u­teen yleen­sä rupea­vat pitämään sitä tärkeänä. Defib­ril­laat­tor­e­i­ta koske­vaa lain­säädän­töä tuskin on odotet­tavis­sa lähivu­osi­na, joten lait­tei­den yleistymiseen vaikut­taa täl­lä het­kel­lä vain tietoisu­u­den lisään­tymi­nen ja ihmis­ten kiin­nos­tus tur­val­lisu­u­ta kohtaan.

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?