+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Defibrillaattorikoulutus

Koulu­tuk­sel­la lisää itse­var­muut­ta

Maal­likkode­fib­ril­lat­torit on tehty mah­dol­lisim­man help­pokäyt­töisik­si ja niitä osaa käyt­tää kuka tahansa järkevä henkilö. Ihmisen sydä­men pysähtymi­nen on aina kuitenkin yllät­tävä, vaikea ja jopa pelot­ta­va tilanne muille paikallaoli­joille.  Koulu­tus ja har­joit­telu helpot­ta­vat toim­imista tosi­ti­lanteis­sa ja madal­ta­vat kyn­nys­tä ottaa defib­ril­laat­tori käyt­töön.

Defib­ril­laat­torik­oulu­tuk­sis­sa käy­dään läpi ja har­joitel­laan toim­inta­malle­ja ja taito­ja tosi­ti­lanteen var­alle. Koulu­tuk­sen aikana opit tun­nista­maan sydän­pysähdyk­sen, käyt­tämään defib­ril­laat­to­ria  ja anta­maan tehokas­ta peru­selvy­tys­tä. Koulu­tuk­sista saadaan käytän­nön­läheisiä ja toden­tun­tu­isia, käyt­tämäl­lä totu­u­den­mukaisia välineitä ja oikei­ta ope­tus­me­tode­ja. Opiskeluilmapi­iri pide­tään tietysti ren­tona ja muka­van kaikille.

Kaik­ki koulut­ta­jamme ovat pelas­tusalan ja ensi­hoidon ammat­ti­laisia ja töis­sä pelas­tus­laitosten ambu­lans­seis­sa.  Oikei­den tekni­ikoiden lisäk­si kokeneina elvyt­täjinä koulut­ta­jamme osaa­vat myös ker­toa, miltä ihmisen elvyt­tämi­nen oikeasti tun­tuu. Ihmisen elvyt­tämi­nen ei ole koskaan pelkkää teknistä suorit­tamista, vaan siihen liit­tyy aina myös psyykkisiä tek­i­jöitä. Ammat­ti­lais­ten pitämät koulu­tuk­set ovat myös usein mie­lenki­in­toisia ja mukavia, sekä hyvää vai­htelua taval­liseen työpäivään.

 

 

 

Defib­ril­laat­tori- ja elvy­tyskurssi 1 h
250 € + alv

Defib­ril­laat­tori- ja elvy­tyskurssi 2 h
320€ + alv

Defib­ril­laat­tori- ja elvy­tyskurssi 4 h
570 €  + alv

Lähetä viesti osoit­teeseen info(at)omadefibrillaattori.fi
tai soi­ta 
040 525 6035

Toiv­ot­tavasti tapaamme pian!

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?