+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Defibrillaattorit

Valikoimas­tamme löy­tyy kak­si defib­ril­laat­to­ria. Philipsin Heart­Start FRx:ää kut­summe hyväl­lä oma­l­la tun­nol­la luokkansa parhaak­si maal­likkode­fib­ril­laat­torik­si. Heart­sine Samar­i­tan 350p vahvin etu on se, että se on Suomen edullisin, mut­ta silti laadukas ja henkiä pelas­ta­va defib­ril­laat­tori.

Yhteistä molem­mil­la lait­teil­la on help­pokäyt­töisyys, luotet­tavu­us ja tur­val­lisu­us. Molem­ma lait­teet ohjaa­vat käyt­täjään­sä jatku­vasti selkeäl­lä suomen kielisel­lä puheel­la ja ovat todis­te­tusti pelas­ta­neet lukuisia ihmishenkiä. Kum­mal­lakaan lait­teel­la ei voi saa­da ihmiselle vahinkoa aikaan, kos­ka defib­ril­laat­torit eivät anna sähköiskua muu­toin kuin sen ollessa tarpeel­lista.

Suomen parhaat defib­ril­laat­torit:

Philips HeartStart FRx

Nopeim­mat iskut
Kaikkia niitä het­k­iä jol­loin rin­take­hän painelu ei ole käyn­nis­sä kut­su­taan hands off-ajak­si. Mah­dol­lisim­man lyhyet paine­lu­tauot helot­ta­vat sydä­men käyn­nistymistä ja paran­ta­vat aina poti­laan selviy­tymis­mah­dol­lisuuk­sia. Kaik­ki yli 10 sekun­nin tauot huonon­ta­vat aivo­jen verenkier­toa huo­mat­tavasti. FRx:n Quick Shock ‑isku saadaan yleen­sä annet­tua 8 sekun­nis­sa sydä­men ryt­min ana­lyysin alka­mis­es­ta. Tämä tekee FRx:stä tässä luokkansa nopeim­man defib­ril­laat­torin.

Paris­tot ovat valmis­ta­jan omia
Lait­teeseen on mah­do­ton asen­taa vahin­gos­sa huono­laa­tu­isia paris­to­ja.
Paris­ton kesto noin 4 vuot­ta.

Edis­tynein iskutekni­ik­ka
SMART Bipha­sic ‑mata­laen­erginen defib­ril­laa­tiotekni­ik­ka on tutk­i­tusti erit­täin tehokas sydän­pysähdyk­sen hoi­dos­sa ja samal­la hel­lä­varaisem­pi hau­raalle sydän­li­hak­selle. Tehokas, mut­ta hel­lä­varainen isku paran­taa poti­laan jatkoen­nustet­ta huo­mat­tavasti. Frx:n defib­ril­laat­torin iskun ener­giamäärä on 150 Joulea. Kil­paile­vis­sa maal­likkkode­fib­ril­laat­tor­eis­sa se vai­htelee 200- 360 Joulen välil­lä, jol­loin sydän­li­has vahin­goit­tuu isket­täessä enem­män. Näi­den paten­toitu­jen defib­ril­laa­tiotekni­ikoiden toimivu­us ja teho on todis­tet­tu yli 40 julka­istus­sa ver­tailu­tutkimuk­ses­sa. Philipsin maal­likkode­fib­ril­laat­tor­eil­la pelaste­taan eniten ihmisiä. Yleis­es­ti ottaen sähkön aiheut­ta­mat vau­ri­ot defib­ril­laa­tios­sa ovat kuitenkin pieniä sen hyö­tyyn ver­rat­tuna.

Iskun vir­ta kehon koos­t­u­musken mukaan
Iskun­jen yhtey­dessä elek­to­di­en antu­rit mit­taa­vat kehon vas­tuk­sen ja säätävät sähköiskun sen mukaan. Täl­lä tavoin sydämeen annetaan oikean suu­ru­inen vir­ta jokaisel­la iskul­la. Jokainen poti­las on eri­lainen, joten hoidonkin tulee olla jokaiselle juuri sopi­vaa.

Neu­voo myös puhal­luk­set
Plilips FRx neu­voo myös puhal­lus­ten ajanko­h­dat ja pitu­udet, jot­ta paineli­jan ei tarvitse tuh­la­ta keskit­tymistään painelu­iden laskemiseen. Tämä helpot­taa elvyt­täjien työtä. FRx on tässä luokkansa ain­oa.

Paras käyt­tö­var­muus
Vesisuihkun kestävyys IPX5 ja pölyti­iviys IP5X. Sovel­tuu hyvin käytet­täväk­si muun­muas­sa vesisateessa ja pakkases­sa. Kestää hyvin jatku­van säi­ly­tyk­sen kylpylöis­sä ja muis­sa kosteis­sa tilois­sa. Kestää pudo­tuk­sen 1,22 m korkeudelta mille tahansa alustalle ja mis­sä tahansa kul­mas­sa. Puris­tuskestäyys 500 kg.  Philips FRx defib­ril­laat­tori on eri­tyis­es­ti suun­nitel­tu toim­i­maan myös met­al­lialus­toil­la (esim. lai­vat).

Samat elek­trodit käyvät myös lap­sille
Samat elek­trodit käyvät sekä lap­sille, että aikuisille kun käytetään eril­listä las­ten avain­ta. Las­ten avain ei van­hene, joten lait­teessa on vähem­män vai­hdet­tavia osia.

Elek­tro­di­en itsetes­taus 
FRx seu­raa iskuelek­tro­di­en ja akun kun­toa itsetes­tauk­sel­la ja ilmoit­taa äänel­lä ENNEN kun ne tulisi vai­h­taa. Täl­lä tavoin laite huo­maa ja ilmoit­taa jos esimerkik­si elek­trode­ja on käy­ty kopeloimas­sa ilki­val­tais­es­ti ja ne ovat pilaan­tuneet sen vuok­si. Elek­tro­di­en päiväyk­set on merkit­ty kahdek­si vuodek­si, mut­ta elek­trodit ovat käytän­nössä täysin käyt­tökun­toisia kunnes laite ilmoit­taa, että ne tulee vai­h­taa. Elek­to­di­en kesto sisätilois­sa on jopa 4 vuot­ta.

Iskuelek­trodit help­po sijoit­taa oikeille paikoilleen
Ihmiset ovat keskenään erit­täin erikokoisia ja iskuelek­tro­di­en liimaami­nen anatomis­es­ti oikeille paikoille on erit­täin tärkeää defib­ril­laa­tioiden onnis­tu­misen ja sydä­men käyn­ni­tymisen kannal­ta. Defib­ril­laat­tor­eis­sa, jois­sa iskuelek­trodit ovat kiin­teästi kiin­nitet­tynä esimerkik­si painelu­palautean­turi­in on suuri ris­ki ettei elek­trode­ja saa­da kiireessä asetel­tua oikein. Tämä on ammat­ti­laisil­lakin yksi yleisim­mistä virheistä hoitoelvy­tyk­sessä. FRx:ssä eletrodit ovat irral­laan ja hel­posti liimat­tavis­sa opasteku­vien avul­la.

Heartsine Samaritan 350p

  • Suomen edullisin defib­ril­laat­tori
  • Luokkansa kevyin ja kätevä kan­taa mukana
  • Akku ja iskuelek­trodit kätevästi yhteen inte­groitu
  • Iskuelek­trodit help­po sijoit­taa oikeille paikoilleen
  • Paris­tot ovat valmis­ta­jan omia, ja lait­teeseen on mah­do­ton asen­taa vahin­gos­sa huono­laa­tu­isia paris­to­ja
  • Hyvä pölyn ja kos­teu­den kestävyys

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?