+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Defibrillaattori hinta

Tar­joa­mamme defib­ril­laat­torit eivät ole valikoituneet meille sat­tumal­ta. Valikoimas­tamme löy­tyy Suomen paras ja Suomen edullisin defib­ril­laat­tori. Philips Frx:n iskutekni­ikkaa voi puolueet­tomasti kut­sua markki­noiden parhaak­si poti­laan kannal­ta. Lisäk­si Frx:ssä on paljon mui­ta omi­naisuuk­sia, jot­ka jät­tävät kil­pail­i­jat taak­seen. Samar­i­tanin defib­ril­laat­tori on myös luotet­ta­va ja tehokas laite, joka on todis­te­tusti pelas­tanut lukuisia ihmishenkiä. Samar­i­ta­nia suosit­telemme niille asi­akkaille joil­la hin­ta on tärkein val­in­takri­teeri.

Pidämme kaik­ki hin­tamme mah­dol­lisim­man alhaisel­la tasol­la, jot­ta ostokyn­nys ei kas­vaisi liian suurek­si ja Suomeen saadaan enem­män maal­likkode­fib­ril­laat­tor­e­i­ta.

Defib­ril­laat­torin kanssa kan­nat­taa aina han­kkia myös onnis­tuneen elvy­tystapah­tu­man kannal­ta tärkeä elvy­tysvä­li­ne­set­ti sekä asi­a­mukaiset opas­teet ja säi­ly­tys­ratkaisut. Ilmoit­tami­inne hin­toi­hin ei liity mitään piiloku­lu­ja tai yllä­tyk­siä.

Edullisim­mil­laan defib­ril­laat­torin varustei­neen saa meiltä hie­man yli 1000 eurol­la tai n. 27€/kk.

Täytä oheinen tar­jous­pyyn­tölo­make, niin lähetämme teille kil­pailukykyisen tar­jouk­sen!

Tai kysy lisää

info@omadefibrillaattori.fi
+358 40 525 6035

Tarjouspyyntölomake

Olen kiin­nos­tunut (val­itse yksi tai use­ampi):
Def­fa­paket­ti™Muu tuote tai palvelu

Philips Heart­Start FRxHeart­sine 350p

(Vas­taamme tar­jous­pyyn­töi­hin aina 24 h kulues­sa.
Jos tar­jous­tamme ei jostain syys­tä näy, tark­istathan myös roska­pos­tikan­siosi.)