+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Helppokäyttöiset ja luotettavat maallikkodefibrillaattorit
edullisesti ja täydellä palvelulla

Defib­ril­laat­torit pelas­ta­vat henkiä ja niitä osaa käyt­tää kuka tahansa! Lait­teil­la ei voi tehdä ihmiselle vahinkoa. Defib­ril­laat­torit ohjaa­vat käyt­täjään­sä suomenkielisin äänio­hjein koko elvy­tystapah­tu­man ajan.

Tutus­tu ja tilaa defib­ril­laat­tori tur­vaa­maan omaa ja lähel­läsi ole­vien ihmis­ten arkea ja juh­laa.  Tar­joamme myös laadukas­ta ja käytän­nön­läheistä defib­ril­laat­torin käyt­tök­oulu­tus­ta pelas­tusalan ammat­ti­lais­ten koke­muk­sel­la. 

Edullisim­mil­laan defib­ril­laat­torin varustei­neen saa meiltä hie­man yli 1000 eurol­la.

Lähetä meille tar­jous­pyyn­tö, niin saat kil­pailukykyisen tar­jouk­sen.  Tehdään Suomes­ta yhdessä tur­val­lisem­pi paik­ka!

Ammattialaiset asialla

Yri­tyk­semme koos­t­uu pelas­tusalan ja ensi­hoidon ammat­ti­lai­sista. Pelas­tus­laitosten ambu­lans­seis­sa työsken­nel­lessämme olemme jatku­vasti tekemi­sis­sä defib­ril­laat­tor­ei­den ja oikei­den sydän­pysähdys­ten kanssa, joten tiedämme miten tärkeitä maal­likoiden käyt­töön tarkoite­tut defib­ril­laat­torit ovat ja mitä niiden han­kkimises­sa tulee ottaa huomioon. Tar­joamme defib­ril­laat­torit ja koulu­tuk­set koko Suomeen.

Parhaat defibrillaattorit parhaalla palvelulla

Olemme valin­neet valikoimaamme kak­si paras­ta maal­likkode­fib­ril­laat­to­ria asi­akkaiden eri tarpei­ta ajatellen. Molem­mat tar­jo­mamme lait­teet ovat luotet­tavia ja todis­te­tusti pelas­ta­neet lukuisia ihmishenkiä työ­paikoil­la, liikun­tatilois­sa, kouluis­sa, kodeis­sa jne. Molem­mil­la lait­teil­la on 8 vuo­den takuu. Meiltä saa defib­ril­laat­torit myös täy­den palvelun “avaimet käteen” — peri­aat­teel­la. Paket­ti­in sisäl­tyy myös ensi­hoidon ammat­ti­laisen pitämä käyt­tök­oulu­tus!